Sunday, 2 December 2012

JENIS-JENIS KATA ADJEKTIFTerdapat perbezaan pendapat mengenai jenis-jenis kata adjektif antara Tatabahasa Dewan dengan buku-buku tatabahasa lain.
 
Menurut Tatabahasa dewan Edisi Ketiga yang telah ditulis oleh Nik Safiah Karim, Farid M. Osman, Hashim Hj Musa dan Abdul Hamid Mahmood telah menyatakan bahawa walaupun kata adjektif tidak mempunyai subgolongan yang ketara , namun berdasarkan kriteria makna ,kita dapat membahagikan kata adjektif kepada sembilan jenis seperti berikut:

1)    Kata adjektif sifatan atau keadaan
2)    Kata adjektif Warna
3)    Kata Adjektif ukuran
4)    Kata adjektif bentuk
5)     Kata adjektif waktu
6)    Kata adjektif jarak
7)    Kata adjektif cara
8)    Kata Adjektif perasaan
9)    Kata Adjektif Panca indera.

Dalam buku Bahasa Melayu STPM kertas 1 dan 2 edisi ke 2 yang ditulis oleh Nik Safiah Karim  dan Norliza Jamaluddin  telah menyatakan bahawa kata adjektif dapat dikategorikan kepada sembilan jenis iaitu sama seperti dalam Tatabahasa Dewan.
           
1)    Kata adjektif sifatan atau keadaan
2)    Kata adjektif Warna
3)    Kata Adjektif ukuran
4)    Kata adjektif bentuk
5)     Kata adjektif waktu
6)    Kata adjektif jarak
7)    Kata adjektif cara
8)    Kata Adjektif perasaan
9)    Kata Adjektif Pancaindera.

 Siti Hajar Abdul Aziz dalam bukunya Bahasa Melayu 1 Edisi Kedua juga menyatakan kata adjektif mempunyai sembilan jenis, sama seperti yang dinyatakan oleh Nik Safiah Karimdan Norliza Jamaludin.
           
1)    Kata adjektif sifatan atau keadaan
2)    Kata adjektif Warna
3)    Kata adjektif ukuran
4)    Kata adjektif bentuk
5)     Kata adjektif waktu
6)    Kata adjektif jarak
7)    Kata adjektif cara
8)    Kata adjektif perasaan
9)    Kata adjektif Panca indera.

Menurut Asmah Hj Omar dalam Nahu Melayu Mutakhir, Kata sifat boleh dibahagikan kepada subgolongan tertentu berdasarkan komponen- komponen maknanya dan juga hubungan sintagmatiknya dengan kata- kata lain dalam frasa pembahagiannya adalah seperti  berikut :

1)    Kata Sifat Tabii / Sikap,
2)    Kata sifat warna,
3)    Kata sifat ukuran,
4)    Kata sifat bentuk,
5)    Kata sifat indera,
6)    Kata sifat gabungan indera,
7)    Kata sifat waktu,
8)    Kata sifat jarak,
9)    Kata sifat kecepatan,
10) Kata sifat kuasa tenaga,
11) Kata sifat taraf,
12) Kata sifat suhu,
13) Kata sifat emosi,
14) Kata kerja akaliah  
15) Kata sifat akhlak.
Dalam Nahu Kemas Kini, Asmah Hj Omar mengatakan kata adjektif boleh dibahagikan kepada sebelas jenis iaitu :

1)    kata adjektif tabii,
2)    kata adjektif warna,
3)    kata adjektif ukuran,
4)    kata adjektif bentuk,
5)    kata adjektif indera/deria,
6)    kata adjektif waktu,
7)    kata adjektif kecepatan,
8)    kata adjektif kognisi,
9)    kata adjektif emosi,
10) kata adjektif kuasa tenaga dan
11) kata adjektif taraf.

Saturday, 1 December 2012

ANALISIS PERGERAKAN MANUSIA - TEKAN TUBITekan tubi
Fasa Persediaan
Sendi / Jenis
Pergerakan Sendi
Otot Agonis
Jenis Penguncupan
Bahu (lesung)
Fleksi
Deltoid, Trapezium, Rhomboids dan Rotator Cuff
Eksentrik
Siku (engsel)
Ekstensi
Tricep brochii, Bicep brochii dan Brachial
Eksentrik
Radioulnar / Pangsi
Fleksi
Pronator teres, Brachioradialis
Eksentrik

Fasa Menurun
Sendi / Jenis
Pergerakan Sendi
Otot Agonis
Jenis Penguncupan
Bahu (lesung)
Fleksi
Deltoid, Trapezius, Rhomboids, Rotator Cuff dan Pektralis major
Konsentrik
Siku (engsel)
Fleksi
Tricep brochii
Esentrik
Siku (engsel)
Fleksi
Bicep brochii
Konsentrik
Radioulnar / Pangsi
Fleksi
Pronator teres, Brachioradialis
Konsentrik

Fasa Pemulihan
Sendi / Jenis
Pergerakan Sendi
Otot Agonis
Jenis Penguncupan
Bahu (lesung)
Ekstensi
Deltoid, Trapezius, Rhomboids, Rotator Cuff dan Pektralis major
Esentrik
Siku (engsel)
Ekstensi
Tricep brochii
Esentrik
Siku (engsel)
Fleksi
Bicep brochii
Esentrik
Radioulnar / Pangsi
Fleksi
Pronator teres, Brachioradialis
Esentrik