Thursday, 9 October 2014

Kepentingan sukan individu dalam pembangunan domain psikomotor,kognitif dan afektif murid

Sukan individu terdiri daripada aktiviti fizikal yang dilakukan untuk pelbagai tujuan untuk pertandingan,keseronokan,pembangunan,kemahiran,kecemerlangan,dan sebagainya. Perbezaan tujuan inilah yang membezakan sifat sesuatu sukan itu. Misalnya berenang secara berasingan di hadapan ribuan penonton akan dikira sebagai sukan tetapi berenang bersendirian dikolam atau laut dilihat sebagai aktiviti rekreasi.Terdapat pelbagai jenis sukan dan termasuk sukan individu memerlukan pengorbanan wang,masa, dan keinginan manusia sama ada sebagai peserta ataupun penonton. Sukan individu ialah salah satu aktiviti riadah. Sebahagian besar kegiatan lapang,surat khabar dan televisyen diberikan kepada sukan. Sukan individu ialah aktiviti yang mengandungi latihan kemahiran berguna secara rekreasi.Peraturan-peraturan tertentu dalam mengejar kecemerlangan. Kecemerlangan yang dimaksudkan ialah kemampuan untuk mengatasi tanda ukuran (benchmarks) terdahulu. Sukan individu ialah segala kegiatan yang memerlukan kemahiran atau ketangkasan serta tenaga seperti berenang,tenis,lumba lari dan sebagainya. Akiviti ini dilakukan sebagai acara pertandingan,hiburan atau untuk menyihatkan badan. Bersukan dan bersenam adalah baik untuk kesihatan fizikal,mental dan rohani (Bompa, 1994). Bersukan dapat meningkatkan kesihatan,tahap penghargaan kendiri,kemahiran dan kecekapan, memberi persaingan dan dapat membina sikap yang positif. Aktiviti fizikal mempunyai pertalian dengan kualiti kehidupan seseorang termasuk meningkatkan fungsi fizikal,kesihatan yang baik,pengurusan stres dan eustres,keseronokan dan memberi pelbagai makna kepada individu (Berger dan Tobar, 2012). Melalui aktiviti fizikal ini seseorang individu dapat membentuk sahsiah,kesedaran diri termasuk semangat pertarungan,menghindari diri daripada pelbagai serangan penyakit, dapat mengurangkan tekanan yang dihadapi dan mencapai tahap keseronokan yang lebih tinggi dalam melakukan sesuatu aktiviti.Penglibatan seseorang dalam aktiviti sukan dapat membentuk dan melahirkan seorang insan yang cergas dari segi fizikal dan cerdas mentalnya. Fungsi kognitif individu dapat dipertingkatkan dengan menurunkan tahap kebimbangan dan kemurungan serta meningkatkan motivasi kearah yang lebih positif melalui aktiviti fizikal. Sukan adalah aktiviti fizikal yang dikawal dengan peraturan dan undang-undang yang formal atau tidak formal membabitkan pertandingan secara individu atau berpasukan untuk mendapatkan keseronokan dan rekreasi (Snyder & Spreitzer, 1989). Sukan boleh disimpulkan sebagai satu proses yang melibatkan aktiviti fizikal yang ditentukan oleh peraturan formal dan tidak formal yang melibatkan pertandingan antara individu atau pasukan dengan pihak lawan untuk tujuan keseronokan,rekreasi dan pengiktirafan. Penyertaan dalam sukan secara aktif dan beretika untuk mendapatkan keseronokan daripada aktiviti sukan bagi mereka yang berbakat bagi mencapai prestasi dan potensi setinggi mungkin dalam bidang sukan yang diminati adalah selaras dengan matlamat Dasar Sukan Negara, iaitu “Sukan Berprestasi Tinggi” dan “Sukan untuk Semua” serta menuju ke arah pencapaian hasrat Falsafah Pendidikan Negara. Bagi mencapai matlamat dasar sukan negara ini, setiap program sukan atau senaman yang dirancang mestilah berdasarkan prinsip-prinsip latihan yang sesuai dan individu yang terlibat harus memiliki etika kesukanan yang unggul. Penekanan terhadap prinsip-prinsip latihan dan etika kesukanan wajib diberi pertimbangan yang sewajarnya untuk mengelakkan kecederaan,kelesuan,kebosanan dan kemerosotan tahap kecergasan sedia ada serta pencapaian kualiti diri dari segi jasmani,mental dan rohani.Prinsip-prinsip dalam sukan individu merupakan amalan yang mempengaruhi proses pelaksanaan dan penglibatan seseorang dalam aktiviti fizikal yang terancang untuk mengelakkan kecederaan,kelesuan,kebosanan dan kemerosotan tahap kecergasan sedia ada. Prinsip-prinsip latihan merupakan garis panduan yang perlu diambil kira dalam sesuatu perancangan dan pelaksanaan latihan. Prinsip-prinsip latihan ini perlu diketahui, difahami dan diaplikasi dengan baik dalam satu program latihan jangkamasa panjang atau pendek yang progresif bagi pencapaian objektif latihan yang berkesan.Etika dalam sukan adalah panduan tentang tingkah laku atau tatasusila dan nilai-nilai positif yang perlu ada dan dipatuhi oleh individu yang terlibat dalam sukan. Jika tatasusila itu dilanggar, ia akan memberi gambaran bahawa individu tersebut tidak mempunyai disiplin dan semangat kesukanan.Akibatnya individu tersebut tidak akan dihormati.Disiplin,nilai-nilai murni,keadilan,permainan bersih,sukan yang bebas daripada dadah dan keselamatan semasa bermain merupakan antara aspek-aspek penting.Unsur-unsur ini perlu menjadi amalan setiap orang yang terlibat dalam sukan.Matlamat sukan sebagai ejen perpaduan akan tercapai sekiranya etika kesukanan diamalkan.
Kepentingan sukan individu dalam pembangunan domain psikomotor memberi tumpuan kepada perihal kuantiti pergerakan yang mampu dipamerkan. Aspek ini melibatkan beberapa prinsip asas seperti kekuatan,ketentuan,daya tahan kardiovaskular dan otot,ketangkasan,kepantasan dan kelajuan. Dalam pelajaran pendidikan jasmani mempunyai kemampuan untuk menghasilkan aktiviti yang sesuai kepada pelajar, melalui proses pembelajaran yang berkesan untuk memenuhi keperluan pelajar. Proses program-program yang terancang dalam aktiviti kokurikulum sekolah boleh diambil kira oleh murid-murid dalam struktur utama seperti sekolah dan keperluan pelajar seperti kecergasan,kemahiran,kekuatan otot,daya tahan otot dan pengamatan motor. Domain psikomotor adalah kemampuan yang menyangkut kegiatan otot dan fisik. Menurut Dave (1970) klasifikasi tujuan domain psikomotor terbahagi kepada lima kategori iaitu; peniruan,manipulasi,ketetapan,arikulasi dan pengalamiahan
     Peniruan terjadi ketika siswa mengamati sesuatu pergerakan. Peniruan ini pada umumnya dalam bentuk global dan tidak sempurna. Manipulasi menekankan perkembangan,kemampuan mengikut pengarahan,penampilan, dan gerakan-gerakan. Pilihan yang menetapkan sesuatu penampilan melalui latih. Tujuan yang seterusnya adalah ketetapan. Respon-respon lebih terkoreksi dan kesalahan-kesalahan dibatasi sampai pada tingkat minimum. Arikulasi menekankan koordinasi sesuatu rangkaian gerakan dengan membuat urutan yang tepat dan mencapai yang diharapkan atau konsistensi internal di antara gerakan-gerakan berbeza. Menurut tingkah laku penalamiahan ditampilkan dengan paling sedikit mengeluarkan energi fisik mahupun psikis. Pengalamiah merupakan tingkat kemampuan tertinggi dalam domian psikomotor. Domain psikomotor lebih mengorentasikan pada proses tingkah laku atau pelaksanaan di mana sebagai fungsi adalah untuk meneruskan nilai yang terdapat lewat kognitif dan diinternalisasikan lewat afektif sehingga mengorganisasi dan diaplikasi dalam bentuk nyata oleh domain psikomotor ini.
     Manakala kepentingan sukan individu dalam pembangunan domain kognitif pula melibatkan pengumpulan keupayaan berfikir serta menginterpretasi. Pembangunan kognitif juga melibatkan ransangan pemikiran yang terdiri daripada elemen kretiviti,penyelidikan,perkaitan,kebolehan,pengamatan dan pengukuhan. Pengetahuan dalam aktiviti pendidikan luar, misalnya dapat menjadikan pendidikan luar dapat dilaksanakan dengan berkesan. Pengetahuan tentang disiplin pendidikan luar juga penting bagi menjadikan aktiviti lebih menarik,berfaedah dan bermakna. Kebaikan pendidikan luar boleh memberi kekuatan fizikal, tetapi seharusnya dapat  memberi kekuatan kognitif. Selain itu, pendidikan jasmani bukan sahaja memberi latihan fizikal tetapi unsur kemahiran berfikir seperti menyelesaikan masalah,pemahaman,penilaian dan kreativiti. Aspek kognitif merangkumi pengetahuan tentang aktiviti-aktiviti seperti permainan padang, permainan gelanggang,olah raga serta rekreasi juga penting bagi menjadikan aktiviti yang diceburi menarik faedah dan bermakna. hasil yang diperolehi bukan sahaja memberi kekuatan fizikal malah harus memberi kekuatan kognatif. Dalam aspek kognitif    beberapa sifat yang penting memainkan peranan yang tertentu. Aspek kognitif adalah kemampuan intelektual siswa dalam berfikir,mengetahui dan memecahkan masalah. Menurut Bloom (1956) tujuan domain kognitif terdiri atas enam bahagian; pengetahuan,pemahaman,penerapan,analisis,sintesa dan evalusi. Pengetahuan mengingat keterangan dengan benar. Selain itu, pemahaman merupakan sesuatu teori mengacu kepada kemampuan memahami makna materi.seterusnaya,nerapan kepada materi suadah dipelajari pada situasi yang baru dan mengikut penggunaan aturan dan prinsip.Penerapan merupakan tingkat kemampuan berfikir  yang lebih tinggi daripada pemahamam. Peringkat seterusnya analisis, ia mengacau kepada kemampuan menghuraikan materi ke dalam komponen-komponen sebab atau mampu memahami hubungan di antara bahagian yang satu. Dengan bahagian lain sehingga struktur dapat lebih dimengerti.Sintesa, aspek ini memerlukan tingkah laku yang kreatif. Sintesis merupakan kemampuan tingkat bersifat yang lebih tinggi daripada kemampuan sebelumnya.Tujuan yang terakhir ialah evaluasi.Evalusi merupakan tingkat berfikir yang paling tinggi, ia merupakan kemampuan memberikan pertimbangan terhadap nilai-nilai materi untuk tujuan tertentu. Aspek kognitif lebih didominasi oleh alur-alur teoris dan abstrak. Pengetahuan akan menjadi standard umum untuk melihat kemampuan kognitif seseorang dalam pengajaran. Sebagai kesimpulannya, aspek kognitif mengutamakan amalan pemikiran seseorang murid. Bagaimana murid memproses penerokaan serta menyelesaikan masalah. Selain itu, murid hendaklah mempunyai sikap ingin tahu dan sikap berimaginasi kreatif dan kritis.
     Seterusnya kepentingan sukan individu dalam pembangunan domain afektif murid. Matlamat utama yang diingini dalam pendidikan jasmani pada umumnya tertumpu kepada perkembangan individu dan kemahiran sosial. Perkembangan individu melibatkan sikap,emosi,apreasiasi dan nilai-nilai serta pembentukan sahsiah. Pendidikan jasmani juga perlu menekankan nilai yang baik seperti tolong-menolong,menghargai sumbangan,kepentingan menjaga kesihatan fizikal,menghormati orang lain dan pemimpin serta bekerjasama dalam kumpulan aktiviti. Selain itu,penggunaan masa lapang yang berguna ialah memiliki sikap positif terhadap kecergasan. Emosi adalah suatu elemen yang penting dalam perkembangan kanak-kanak melalui penglibatan bersama-sama rakan sebaya. Aktiviti pendidikan jasmani dapat membentuk emosi yang stabil dikalangan pesertanya. Pendidikan jasmani adalah suatu medium yang dapat membantu dalam pembangunan sosial. Selain itu, aktiviti sukan dapat membantu seseorang individu menyesuaikan diri dengan keadaan dan ahli masyarakat dan jenis-jenis keadaaan. Pendidikan luar adalah suatu aspek  yang dapat perkembangan sosial. Melalui kepimpinan yang sempurna dan teratur akan menjadi pendidikan luar sebagai jambatan utama untuk mencapai matlamat sosial. Domain afektif atau intelektual adalah mengenal sikap,minat,emosi,nilai hidup dan operasi siswa. Menurut Krathwal (1964) klasifikasi tujuan domain afektif terbahagi kepada lima kategori iaitu penerimaan,pemberi respon,penilaian,organisasi, dan karateriasi. Penerimaan merupakan tingkat hasil belajar terendah dalam domian afektif. Ia memberi respon terhadap sitimulasi yang tepat. Tingkat seterusnya adalah pemberi respon. Dalam hal ini,siswa menjadi secara dan opresasi’. Yang berikut adalah organisasi,ia membentuk suatu sistem nilai internal,mencakup tingkah laku yang tercerin dalam suatu filasafat hidup. Tujuan terakhir ialah karaterisasi,ini ada hubungannya dengan keteraturan peribadi,sosial dan emosi jiwa. Kesimpulannya, afektif dan psikologi akan memberi peranan tersendiri untuk dapat menyimpan menginternalisa sikap sebuah nilai diperoleh lewat kognitif dan kemampuan organisasi afektif itu sendiri.   

Friday, 27 December 2013

PERINGKAT MENGAJAR KEMAHIRAN MENULIS


Kemahiran menulis merupakan keupayaan murid menulis perkataan dan ayat danmengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu
pengetahuan dan pengalaman peribadi yang telah dilalui dengan menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas, cantik dan kemas. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan imaginatif. Peringkatperingkat kemahiran menulis terdiri daripada :

Peringkat Pra Tulis
      Peringkat pra menulis ialah tempoh masa murid-murid disediakan dengan aktiviti-aktiviti menulis sebelum mereka dapat menulis huruf dengan kemas dan betul. Dalam tempoh ini latihan otot –otot tangan, jari dan mata serta koordinasi mata dan tangan diberi. Ia bertujuan untuk membolehkan mereka mengusai kemahiran membentuk lambang-lambang yang kemas dan jelas. Pelajaran tulisan haruslah dirancang secara sistematik dan bermula dengan peringkat pra menulis. Ia melibatkan beberapa latihan:

a) Tangan
 • Mengenggam dan membuka tangan dilakukan beberapa kali
 • Menggengam dan meronyokkan kertas
 • Memegang benda-banda seperti pensel atau pembaris
 • Melukis bentuk-bentuk di dalam bekas yang mengandungi pasir atau tanah
 • Memasang butang atau mengikat tali kasut.

b) Latihan pergerakan mata
 • Menutup kedua-dua mata dengan tangan, membuka dan menyebut banda yang
ditunjuk oleh guru
 • Melihat benda yang dipegang oleh guru dan dibawa kekiri-kanan dan ke kiri.
 • Menyebut nama-nama benda kecil yang dipegang oelh guru.

c) Latihan koordinasi mata dan tangan
 • Menyusun benda mengikut golongsn, bentuk warna dan ukuran
 • Mencantum bahagian-bahagian gambar yang terpotong
 • Mencantum titik
 • Mencantum arah jalan, memadankan gambar bagi benda-benda yang serupa.
 • Mencari benda yang tersembunyi
 • Membentuk lukisan ‘zig zag
 • Membentuk asas huruf dan nombor.

Peringkat Mekanis
Kemahiran menulis secara mekanis haruslah dikuasai pada peringkat awal supaya
murid-murid dapat menghasilkan tulisan yang kemas dan mudah dibaca. Aktiviti-aktiviti
tulisn seperti membuat corak, menekap dan membentuk huruf dan sebagainya adalah
penting kerana ia bertujuan memberi latihan dan pengalaman asas yang diperlukan
supaya dapat membantu murid-murid menguasai kemahiran menulis selanjutnya seperti
kemahiran menulis suku kata, perkataan, ayat dan sebagainya. Justeru, latihan-latihan
mekanikal yang boleh dijalankan untuk mendapatkan kemahiran tersebut ialah di
antaranya melalui:
(a) Latihan pergerakan tangan, otot, jari dan membentuk atau membuat garisan-garisan,
      bulatan, segi-segi, bentuk-bentuk awan larat dan sebagainya.
(b) Tunjukkan cara pergerakan tangan, tulisan di awangan, di pasir, papan tulis dan 
      sebagainya.
(c) Bermain, menyusun dan berlatih membentuk huruf dengan benda-benda seperti
      plastisin.
(d) Melatih atau menunjukkan cara membentuk huruf, menulis perkataan dan ayat.
(e) Mengawasi tulisan murid tentang bentuk, saiz, tegak atau condong, jarak dan
      kekemasan, kebersihan, dan lain-lain.
(f) Melatih menulis cepat, senang dan mudah dibaca.
(g) Melatih menulis dengan cantik.

Kemahiran Menulis Untuk Penglahiran
 Kemahiran penulisan untuk pelahiran pula biasanya dikuasai setelah kanak-kanak
mendapat kemahiran mekanis. Kemahiran ini banyak melibatkan mental. Latihan-latihan
mental yang boleh dijalankan untuk mendapat kemahiran ini ialah seperti:
(a) Latihan penyataan fikiran atau pendapat.
(b) Latihan penyataan perasaan.
(c) Latihan mengeluarkan pendapat yang tulen atau asli.

Pengajaran-pengajaran menulis terbahagi kepada tiga iaitu:
(a) Peringkat Pramenulis (persediaan)
(b) Peringkat mendirikan asas (peringkat mekanis)
(c) Peringkat untuk pelahiran

Peringkat pramenulis ialah tempoh masa murid-murid disediakan dengan aktiviti-aktiviti
menulis sebelum mereka dapat menulis huruf-huruf dengan kemas dan betul. Dalam tempoh masa ini latihan otot-otot, tangan dan jari serta koordinasi tangan dan mata diberi kepada murid awal-awal lagi. Bagi membolehkan mereka menguasai kemahiran membentuk lambang-lambang dengan kemas dan jelas, pengajaran tulisan haruslah sistematik dan berkesan. Latihan-latihan pramenulis boleh melibatkan latihan-latihan seperti:
(a) Menguasai latihan pergerakan tangan
(b) Menguasai gerakan tangan yang bebas supaya boleh menulis dengan selesa dan       
     sempurna
(c) Latihan pergerakan mata, serta latihan koordinasi tangan dan mata.

Seterusnya, dalam peringkat mendirikan asas pula murid-murid sepatutnya telah faham serta tahu cara memegang pensel, membentuk lambang dan sebagainya seperti yang diajar dalam kemahiran pra menulis. Pada peringkat awal, dicadangkan murid membentuk huruf di kertas kosong yang tidak mempunyai garisan. Setelah didapati memuaskan barulah dilatih membentuk huruf pada halaman bergaris. Apabila murid membentuk huruf pada kertas bergaris, kawalan tulisan perlu dilakukan. Ia harus bermula daripada garisan yang lebar hingga kepada lembaran satu garis. Contohnya adalah dengan melakukan aktiviti seperti:
(a) Latihan membentuk bulatan dan garis lurus dalam keadaan terkawal
(b) Latihan menulis huruf di atas kertas bergaris dua
(c) Latihan menulis huruf di atas kertas bergaris satu
(d) Latihan membentuk lambang tulisan dengan cara dengan cara yang betul untuk
      mendapat keseragaman cara menulis bagi menghasilkan tulisan yang seragam dan mudah
      dibaca.

Akhir sekali setelah menguasai peringkat mekanis, murid-murid patut digalakkan
melahirkan fikiran mereka secara bertulis. Cara-cara yang dicadangkan ialah bermula
daripada yang terkawal iaitu berpandukan gambar-gambar dan perkataan, mengisi tempat
kosong, melengkapkan ayat-ayat dan perenggan sehingga murid-murid itu boleh
menghasilkan tulisan tanpa panduan. Di antara aktiviti-aktiviti menulis yang boleh
dijalankan ialah:
(a) Mengisi silang-kata
(b) Mengisi tempat kosong dalam ayat
(c) Melengkapkan ayat dengan menambah rangkai kata yang sesuai
(d) Menuliskan ayat yang lengkap dengan perkataan yang diberi
(e) Memanjangkan ayat dengan menambah rangkai kata yang sesuai
(f) Membentuk ayat bagi memudahkan cerita
(g) Menulis ayat berdasarkan gambar yang disediakan
(h) Menulis jawapan-jawapan kefahaman
(i) Menulis rencana daripada bahan yang diperlihatkan
(j) Menulis karangan daripada tajuk yang disediakan dan sebagainya dengan merujuk
      sukatan Pelajaran Bahasa Melayu.

HAPPY NEW YEAR 2014
Bersihkan diri sucikan hati 
Tahun baru kian menanti 
Layak mentari terangi bumi 
Bangkitkan semangat dalam diri 

JIWA akan sepi tanpa TEMAN
HATI akan mati tanpa IMAN
HARI ini adalah KENYATAAN
SEMALAM adalah KENANGAN
ESOK adalah IMPIAN
Sucikan HATI
Jernihkan FIKIRAN
Sambutlah Tahun Baru

Selamat Tahun Baru 2014


Sunday, 22 December 2013

LOGO KPM

Logo Baru KPM

Gambar logo rasmi baharu Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) 2014

Kementerian Pendidikan Malaysia, telah bersedia melangkah menuju ke era baru dengan visi dan misi yang lebih gitu dan bersemangat dengan pemilihan VISI  (“Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera”) dan MISI (“Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara”)

Seiring dengan laungan visi dan misi terbabit, logo kementerian pendidikan malaysia juga diperkenalkan bagi membuktikan kesungguhan jabatan itu dalam perencanaan pendidikan terbaik di Malaysia


Logo Baru Kementerian Pendidikan Malaysia

Rekabentuk oleh :
Prof. Dato’ Dr Ahmad Zainuddin & Mohd Faizal Ahmad
(Majlis Rekabentuk Malaysia)

Rasional (Maksud Logo Baru Kementerian Pendidikan Malaysia KPM)

Logo ini direka mengunakan huruf ‘Alif’ sebagai konsep teras. Pendekatan mengunakan huruf atau typography adalah berdasarkan pengertian bahawa manusia yang pada masa hidupnya, berada pada jalan yang lurus sebagaimana huruf ‘Alif’ itu.

Alif juga membawa pengertian ILMU kerana Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa darjat

Ilmu juga di klasifikasikan sebagai pengetahuan atau kepandaian yang merangkumi semua bidang yakni duniawi mahupun ukhrawi

Ilmu juga di takrifkan sebagai pemindahan roh atau jiwa daripada kegelapan kepada kecerahan dan sebagai suatu kebenaran dan keyakinan

Logo ini menggunakan dua ‘P’ dan dua ‘Alif’ melambangkan dua peringkat pendidikan iaitu Sistem Sekolah dan Sistem Pengajian Tinggi

Huruf ‘P’ yang bertingkat kearah Alif melambangkan tahap-tahap kecemerlangan pendidikan Malaysia

Bentuk Bulat melambangkan Malaysia sebagai pusat pendidikan yang bersifat global

Dari segi warna, Biru bermaksud profesionalisma dalam sistem pendidikan negara

Kuning keemasan melambangkan kecemerlangan

Putih melambangkan sistem pendidikan yang bermutu tinggi dan membentuk insan yang berkualiti dan berilmu muliaTuesday, 3 December 2013

KHASIAT BUAH-BUAHAN

KHASIAT BUAH-BUAHAN


BUAH-BUAHAN adalah sumber makanan alami yang sudah tersedia ada dan mudah didapati, tetapi sayang, ia kadang kala dilupakan begitu saja terutama mengenai khasiatnya. Buah kiwi misalnya, walaupun sangat kecil tetapi ‘gagah’ kerana ia sumber baik untuk magnesium, vitamin E dan serat, di samping mengandungi vitamin C sebanyak dua kali ganda berbanding sebiji buah oren.
Begitu juga epal, sebiji sehari menjauhkan kita dari berjumpa doktor. Walaupun sebiji epal mengandungi vitamin C yang rendah, ia mempunyai antioksidan dan flavanoids, yang mana menambahkan aktiviti untuk vitamin C, secara tidak langsung membantu mengurangkan risiko barah kolon, sakit jantung dan angin ahmar.
Buah oren pula adalah antara ‘ubat’ paling manis. Mengambil dua atau empat biji buah berkenaan sehari, boleh menjauhkan selesema, kolesterol mencegah dan melarutkan batu di dalam buah pinggang serta memperkecilkan risiko barah kolon. Buah mangga juga mempunyai rahsianya tersendiri dan mungkin ramai yang tidak tahu mengenai manfaatnya dalam membantu membaiki kesihatan seksual, khususnya bagi lelaki.
Menerangkan fakta itu, pakar diet klinikal, Tan Yen Sing, berkata di sebalik rasa yang enak dan segar, mangga juga kaya berbagai vitamin, mineral, serat, dan karbohidrat. Malah, ia juga mengandung antioksidan yang tugasnya melawan radikal bebas, penyebab pelbagai penyakit seperti tekanan darah tinggi dan kardiovaskular.

Tan berkata, selain membantu sistem pencernaan, sebahagian besar seratnya larut dalam air dan dapat menjaga kolesterol supaya tetap normal.
Dengan ada semua khasiat itu dalam buah mangga ia turut membuatkan pengaliran darah dalam tubuh berjalan lancar dan keadaan itu amat baik untuk lelaki ketika melakukan hubungan seksual, sekali gus membentuk gaya hidup seks yang lebih sihat.
Kempen anjuran MBG Fruitsshop itu bertujuan membantu menjelaskan mengenai hasil kajian kesihatan terkini kepada rakyat Malaysia, di samping mendidik dan menyebarkan maklumat terkini sebagai panduan. Kempen berkenaan dilancarkan oleh Pengarah Urusan MBG Fuitshop, Adnan Lee bersama dua selebriti, Jojo Struys dan Hansen Lee.
Baik Untuk Kesihatan
Tan berkata, pengambilan buah-buahan sama ada yang diimport mahu pun tempatan adalah baik dan memberi manfaat kepada kesihatan. Ini dibuktikan oleh banyak hasil penyelidikan di seluruh negara. Banyak manfaat buah-buahan dibuktikan dari segi saintifik, justeru, orang ramai tidak kira lelaki atau wanita dari pelbagai peringkat usia sentiasa digalak atau menjadikan buah-buahan sebagai satu hidangan wajib dalam menu harian.
Beliau berkata, pada 2005, lebih 17 juta orang meninggal dunia akibat penyakit kardiovaskular. Angka itu mencerminkan 30 peratus daripada kematian global. Kajian turut menunjukkan pengambilan lebih daripada lima hidangan buah-buahan dan sayuran sehari mengurangkan sehingga 17 peratus penyakit jantung koronari.
Kajian lain pula mendedahkan, kira-kira 19 peratus pengidap kanser usus dan 31 peratus pesakit yang mengalami pembuluh tersumbat didapati kurang mengambil buah-buahan dan sayur-sayuran.
Antara khasiat penting yang terdapat dalam buah-buahan ialah kandungan seratnya terutama membantu pencernaan. Bagi orang dewasa, pengambilan serat yang diperlukan ialah 20 gram hingga 35 gram sehari manakala kanak-kanak berusia dua tahun ke atas ialah tiga gram hingga 18 gram.
Bagaimanapun, secara purata rakyat Malaysia yang dewasa mengambil kurang daripada 12 gram serat sehari dan ini sudah tentu belum mencukupi. Antara buah-buahan yang kaya dengan khasiat serat ialah epal, pisang, anggur, kiwi dan mangga.
Tanpa pengambilan serat, makanan mengambil masa antara 70 jam hingga 80 jam untuk melalui saluran penghadaman. Mengurangkan masa yang diambil makanan untuk melalui saluran itu dapat melindungi daripada serangan kanser usus besar dan rektum dengan mencairkan bahan beracun yang terdapat dalam usus besar serta mempercepatkan pengeluarannya dari tubuh.
Tan berkata, buah-buahan boleh diambil setengah jam sebelum atau selepas makan. Sebaiknya, alas perut dulu dan jangan memakannya secara tiba-tiba kerana ia boleh memberi kesan pada perut jika tidak biasa. Pengambilan buah-buahan sebaik-baiknya dipelbagaikan, malah lebih elok jika dalam pelbagai warna seperti pelangi kerana ia dapat menjamin khasiat yang lebih banyak dapat dinikmati.
Nikmati Buah-Buahan
Ada pelbagai cara untuk menikmati buah-buahan dengan lebih menyelerakan. Misalnya, jika ingin menjadikan pemanis mulut, anda boleh letakkan ais krim di atasnya atau tambahkan dadih tetapi pastikan jangan terlalu manis terutama jika makan mangga kerana buah itu sendiri sudah pun manis. Untuk mendapatkan tidur yang lebih tenang dan berasa rehat, ada juga yang mencadangkan minum susu panas terlebih dulu, kemudian barulah makan buah kiwi.
Bagi yang ada penyakit tertentu atau mempunyai masalah kesihatan, perlulah berhati-hati dan bersikap memilih. Ini kerana ada buah-buahan tertentu, mungkin tidak sesuai diambil. Contohnya, jika individu berkenaan mempunyai masalah penyakit buah pinggang kronik, jangan sama sekali mengambil buah belimbing kerana pengambilannya boleh memburukkan keadaan.
Khasiat Buah-Buahan:
Anggur/kismis
Mengurangkan risiko kanser, strok, penyakit jantung dan kehilangan ingatan, antipenuaan, antioksidan, antiradang, menjaga kesihatan kulit, mata, kardiovaskular, kesihatan gastrik, kesihatan saluran kencing dan menentang penyakit gusi.
Oren

Menjaga kesihatan jantung, penglihatan, pelalian dan mengurangkan risiko pelbagai kanser. Antioksidan, membantu perkembangan otak janin dan mengawal tekanan darah.
Epal

Mencegah demensia, mencegah kenaikan berat badan, menurunkan kolestrol, menentang kanser dan anti oksidan.
Pear

Antioksidan, menjaga kesihatan kardiovaskular, antiradang, menjaga kesihatan jantung, menyembuhkan luka dan lebam, membaiki tisu, menjaga kesihatan penglihatan, menentang jangkitan, menyokong transmisi saraf, melawaskan perut.
Pisang kaki

Menjaga kesihatan penglihatan, melegakan sembelit, cirit-birit, hemoroid (buasir) dan antioksidan.
Mangga

Antikanser, menjaga kesihatan penglihatan, membantu penghadaman, menjaga kesihatan kulit, membantu membaiki kesihatan seksual, berfaedah bagi anemia dan mencegah selaran panas.
Kiwi

Membantu mengatasi insomnia, mencairkan darah untuk kesihatan kardiovaskular (menurunkan kolesterol dan trigliserida), membantu membaiki pernafasan kanak-kanak (pendek nafas, berdehit dan batuk malam), mencegah kerosakan kulit yang menyebabkan kanser kulit, menjaga kesihatan penglihatan, kesihatan kolon dan kesihatan prostat.
Pisang

Antikemurungan (membantu membaiki ragam diri dan tidur), antioksidan, mengawal tekanan darah, meningkatkan daya tumpuan dan menguatkan ingatan, meningkatkan tenaga, menjaga kesihatan jantung, mengurangkan risiko kanser, melegakan ciri-birit dan juga sembelit.

sumber: Berita Harian