Saturday, 2 November 2013

TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA

TEKNIK SQ3R


·                 Teknik SQ3R digunakan oleh guru   untuk membimbing pelajar bagi
            meningkatkan kemahiran belajar pelajar.
·                  Pelajar dapat membaca secara kendiri bagi memperkukuh kemahiran berfikir . 
·                  Ini semua dapat dilakukan dengan  memberi penekanan kepada tinjauan
·                  Maklumat diperoleh melalui penyoalan. 
·                  Pengukuhan maklumat dibuat dengan menyatakan kembali dan menyemak semula 
  

1.   Survey
  Murid-murid membaca secara pantas untuk mendapatkan gambaran awal tentang isi bacaan mengikut pemahaman masing-masing. Mereka hanya memfokuskan terhadap bahan atau teks yang berkaitan tajuk utama, sub tajuk/tajuk kecil, gambar, symbol, ilustrasi, grafik dan pemenggalan teks.Teknik bacaan yang sesuai digunakan ialah teknik skimming dan scanning.

2.Soalan (Question)
·                     Pada peringkat ini, pelajar  membina soalan daripada tinjauan yang telah dilakukan.
·                     Soalan boleh dibina dengan menggunakan    prinsip 5W 1H iaitu
       what (apa?),
       when  (bila?),
       where (di mana?),
       why (mengapa?),        
       who (siapa?)  
       how (bagaimana?).
·                     Dengan pertanyaan ini pelajar  akan       tertumpu kepada mencari jawapan
   bagi       soalan-soalan yang dibina.

3. MEMBACA  (READ)

       Murid-murid menyenaraikan beberapa isi soalan (intipati yang terkandung dalam teks. Soalan tersebut adalah berdasarkan perkara yang ingin diketahui oleh murid-murid tentang topik/isu dalam teks. Soalan tersebut juga adalah penyenaraian siri soalan yang berkaitan dengan tugasan yang diberi di samping merupakan panduan kepada jawapan sebenar. Murid-murid akan mencari jawapan dan ramalan jawapan yang paling sesuai.

      4. RECITE (MENYEBUT/MENGULANG)

Setelah murid-murid membaca keseluruhan teks, mereka dikehendaki mengingat kembali kesemua atau sebahagian maklumat yang terdapat. Murid-murid perlu menyenaraikan maklumat yang berkaitan soalan atau tugasan sebelum dapat menjawab semua soalan tugasan berdasarkan maklumat dalam teks. Murid-murid juga boleh mengemukakan jawapan kepada soalan asal sebelum merujuk jawapan yang terdapat dalam teks serta membandingkan ketepatan jawapan masing-masing.

5.    5. REVIEW (MENYEMAK)  
      Pada peringkat ini, murid-murid dikehendaki membaca semula soalan dan jawapan yang ditulis atau dicatat. Ini adalah peringkat untuk mengesahkan jawapan yang dikemukakan oleh murid-murid pada peringkat recite (menyebut/mengulang). Murid-murid perlu mempastikan bahawa semua bahagian sudah dijawab berdasarkan fakta dan maklumat dalam teks. Murid-murid sepatutnya tidak tertinggal maklumat atau fakta dalam tugasan pada peringkatquestion (menyoal).

No comments:

Post a Comment