Friday, 27 December 2013

PERINGKAT MENGAJAR KEMAHIRAN MENULIS


Kemahiran menulis merupakan keupayaan murid menulis perkataan dan ayat danmengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu
pengetahuan dan pengalaman peribadi yang telah dilalui dengan menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas, cantik dan kemas. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan imaginatif. Peringkatperingkat kemahiran menulis terdiri daripada :

Peringkat Pra Tulis
      Peringkat pra menulis ialah tempoh masa murid-murid disediakan dengan aktiviti-aktiviti menulis sebelum mereka dapat menulis huruf dengan kemas dan betul. Dalam tempoh ini latihan otot –otot tangan, jari dan mata serta koordinasi mata dan tangan diberi. Ia bertujuan untuk membolehkan mereka mengusai kemahiran membentuk lambang-lambang yang kemas dan jelas. Pelajaran tulisan haruslah dirancang secara sistematik dan bermula dengan peringkat pra menulis. Ia melibatkan beberapa latihan:

a) Tangan
 • Mengenggam dan membuka tangan dilakukan beberapa kali
 • Menggengam dan meronyokkan kertas
 • Memegang benda-banda seperti pensel atau pembaris
 • Melukis bentuk-bentuk di dalam bekas yang mengandungi pasir atau tanah
 • Memasang butang atau mengikat tali kasut.

b) Latihan pergerakan mata
 • Menutup kedua-dua mata dengan tangan, membuka dan menyebut banda yang
ditunjuk oleh guru
 • Melihat benda yang dipegang oleh guru dan dibawa kekiri-kanan dan ke kiri.
 • Menyebut nama-nama benda kecil yang dipegang oelh guru.

c) Latihan koordinasi mata dan tangan
 • Menyusun benda mengikut golongsn, bentuk warna dan ukuran
 • Mencantum bahagian-bahagian gambar yang terpotong
 • Mencantum titik
 • Mencantum arah jalan, memadankan gambar bagi benda-benda yang serupa.
 • Mencari benda yang tersembunyi
 • Membentuk lukisan ‘zig zag
 • Membentuk asas huruf dan nombor.

Peringkat Mekanis
Kemahiran menulis secara mekanis haruslah dikuasai pada peringkat awal supaya
murid-murid dapat menghasilkan tulisan yang kemas dan mudah dibaca. Aktiviti-aktiviti
tulisn seperti membuat corak, menekap dan membentuk huruf dan sebagainya adalah
penting kerana ia bertujuan memberi latihan dan pengalaman asas yang diperlukan
supaya dapat membantu murid-murid menguasai kemahiran menulis selanjutnya seperti
kemahiran menulis suku kata, perkataan, ayat dan sebagainya. Justeru, latihan-latihan
mekanikal yang boleh dijalankan untuk mendapatkan kemahiran tersebut ialah di
antaranya melalui:
(a) Latihan pergerakan tangan, otot, jari dan membentuk atau membuat garisan-garisan,
      bulatan, segi-segi, bentuk-bentuk awan larat dan sebagainya.
(b) Tunjukkan cara pergerakan tangan, tulisan di awangan, di pasir, papan tulis dan 
      sebagainya.
(c) Bermain, menyusun dan berlatih membentuk huruf dengan benda-benda seperti
      plastisin.
(d) Melatih atau menunjukkan cara membentuk huruf, menulis perkataan dan ayat.
(e) Mengawasi tulisan murid tentang bentuk, saiz, tegak atau condong, jarak dan
      kekemasan, kebersihan, dan lain-lain.
(f) Melatih menulis cepat, senang dan mudah dibaca.
(g) Melatih menulis dengan cantik.

Kemahiran Menulis Untuk Penglahiran
 Kemahiran penulisan untuk pelahiran pula biasanya dikuasai setelah kanak-kanak
mendapat kemahiran mekanis. Kemahiran ini banyak melibatkan mental. Latihan-latihan
mental yang boleh dijalankan untuk mendapat kemahiran ini ialah seperti:
(a) Latihan penyataan fikiran atau pendapat.
(b) Latihan penyataan perasaan.
(c) Latihan mengeluarkan pendapat yang tulen atau asli.

Pengajaran-pengajaran menulis terbahagi kepada tiga iaitu:
(a) Peringkat Pramenulis (persediaan)
(b) Peringkat mendirikan asas (peringkat mekanis)
(c) Peringkat untuk pelahiran

Peringkat pramenulis ialah tempoh masa murid-murid disediakan dengan aktiviti-aktiviti
menulis sebelum mereka dapat menulis huruf-huruf dengan kemas dan betul. Dalam tempoh masa ini latihan otot-otot, tangan dan jari serta koordinasi tangan dan mata diberi kepada murid awal-awal lagi. Bagi membolehkan mereka menguasai kemahiran membentuk lambang-lambang dengan kemas dan jelas, pengajaran tulisan haruslah sistematik dan berkesan. Latihan-latihan pramenulis boleh melibatkan latihan-latihan seperti:
(a) Menguasai latihan pergerakan tangan
(b) Menguasai gerakan tangan yang bebas supaya boleh menulis dengan selesa dan       
     sempurna
(c) Latihan pergerakan mata, serta latihan koordinasi tangan dan mata.

Seterusnya, dalam peringkat mendirikan asas pula murid-murid sepatutnya telah faham serta tahu cara memegang pensel, membentuk lambang dan sebagainya seperti yang diajar dalam kemahiran pra menulis. Pada peringkat awal, dicadangkan murid membentuk huruf di kertas kosong yang tidak mempunyai garisan. Setelah didapati memuaskan barulah dilatih membentuk huruf pada halaman bergaris. Apabila murid membentuk huruf pada kertas bergaris, kawalan tulisan perlu dilakukan. Ia harus bermula daripada garisan yang lebar hingga kepada lembaran satu garis. Contohnya adalah dengan melakukan aktiviti seperti:
(a) Latihan membentuk bulatan dan garis lurus dalam keadaan terkawal
(b) Latihan menulis huruf di atas kertas bergaris dua
(c) Latihan menulis huruf di atas kertas bergaris satu
(d) Latihan membentuk lambang tulisan dengan cara dengan cara yang betul untuk
      mendapat keseragaman cara menulis bagi menghasilkan tulisan yang seragam dan mudah
      dibaca.

Akhir sekali setelah menguasai peringkat mekanis, murid-murid patut digalakkan
melahirkan fikiran mereka secara bertulis. Cara-cara yang dicadangkan ialah bermula
daripada yang terkawal iaitu berpandukan gambar-gambar dan perkataan, mengisi tempat
kosong, melengkapkan ayat-ayat dan perenggan sehingga murid-murid itu boleh
menghasilkan tulisan tanpa panduan. Di antara aktiviti-aktiviti menulis yang boleh
dijalankan ialah:
(a) Mengisi silang-kata
(b) Mengisi tempat kosong dalam ayat
(c) Melengkapkan ayat dengan menambah rangkai kata yang sesuai
(d) Menuliskan ayat yang lengkap dengan perkataan yang diberi
(e) Memanjangkan ayat dengan menambah rangkai kata yang sesuai
(f) Membentuk ayat bagi memudahkan cerita
(g) Menulis ayat berdasarkan gambar yang disediakan
(h) Menulis jawapan-jawapan kefahaman
(i) Menulis rencana daripada bahan yang diperlihatkan
(j) Menulis karangan daripada tajuk yang disediakan dan sebagainya dengan merujuk
      sukatan Pelajaran Bahasa Melayu.

No comments:

Post a Comment